Ban tổ chức

rd

Lão đại

xichzo

Lão đại 2

Superkhung

Trùm dịch ngược

g4mm4

Trùm thị phi

Navokus

Phụ trách công đoàn

suto

Trùm dò lỗ

ca0nguyen

Trùm dò lỗ

Tín Dương

Thành viên

k9

Trùm bối rối