Chương trình

19 Tháng 1

Day 1
Đăng ký và Đón khách
VI
Giới thiệu khai mạc Trà Đá Hacking #06
VI
 • RD VNSecurity

 • CMC Infosec

 • Zepto Team

Đục lỗ sản phẩm an toàn bảo mật
VI
 • Trần Văn Toản Zepto Team

Reversing android with Frida
VI
 • ZX

Exploit old Roundcube's bug
VI
 • Hung Nguyen Zepto Team

Malicious Documents - Phân tích 'bằng cơm'
VI
 • Trần Trung Kiên - Kienmanowar

A malware analysis case-study: hide and seek game in Windows Compatibility Shims
VI
 • Quang Nguyễn

Giải lao

Giải lao - Uống trà cùng diễn giả

Dynamic Binary Instrumentation
VI
 • Nguyễn Anh Quỳnh VNSecurity

libfuzzer - phương pháp tự kiểm lỗi sản phẩm cho developer
VI
 • L

Some Results in R&D on Endpoint Security
VI
 • Lan Nguyen Veramine

Analysing an APT attack, MacOS is the target
VI
 • Nguyễn Minh Đức CyRadar

In-memory WMI - Next-gen Fileless Malware and more
VI
 • Trần Minh Quảng

Thảo luận mở
VI
 • RD VNSecurity

 • G4mm4 VNSecurity

 • Nguyễn Anh Quỳnh VNSecurity

 • Quang Nguyễn

 • L

 • Trần Minh Quảng

 • Lan Nguyen Veramine

 • Nguyễn Minh Đức CyRadar

Post Conference Party
VI