Chương trình

13 Tháng 5

Day 1
Đăng ký và Đón khách
VI
Journey to the Hackerone Quarterly Leaderboard
VI
  • Huỳnh Hải Âu

Sử dụng Deep Learning trong phân tích và nhận dạng Malware
VI
  • Nguyễn Minh Hải

Android Banking Trojan Analysis
VI
  • ZX

DLL injection techniques
VI
  • Nguyễn Anh Quỳnh VNSecurity

Những phương pháp tìm lỗi thất bại
VI
  • suto VNSecurity

Machine Learning in Security
VI
  • RD VNSecurity